Nếu trời mua có thể che bạt 2 bên rạp ko?

Nếu trời mua có thể che bạt 2 bên rạp ko?

Khung rạp mang tính chất nhà tạm nên sẽ chịu được khi có mưa và gió vừa ạ

Dịch vụ
Fanpage facebook

Mon - Sat: 9:00 - 18:00 Sunday CLOSED